MILAN KNÍŽÁK/Opening Performance Orchestra/Phaerentz j. h. (CZ) – 23. 11. HooDoo

Milan Knížák je umělec, který svými aktivitami zasahuje do mnoha umělec kých oborů i do oblastí ležících mimo umění. Jeho aktivity zahrnují akce, výtvarné umění, architekturu, de sign, módu, básně, fotografie a v ne poslední řadě i hudbu. K raným hu debním aktivitám Milana Knížáka patří tzv. destruovaná hudba v prv ní polovině šedesátých let. Na jediném gramofonu přehrával nejrůzněji preparované a poničené desky a dával tak vzniknout hudbě, v níž stejnou roli hrál obsah použitých nahrávek i povrch nosičů. Důvěrně známé fragmenty skladeb byly nečekaně přeru šovány, skřípotem, šumem či pře skakováním jehel. „Hudba vznikající přehráváním destruovaných gramofonových desek nemůže být (nebo jen velmi obtížně) přepsána do not nebo jiného jazyka, je možno desky samotné považovat zároveň i za notace,“ píše v dnes již kanonickém textu Destruovaná hudba. V bookletu CD Broken Tracks dodává: „Destruovanou hudbu jsem začal vymýšlet v roce 1964 a jsem jedním ze světových protagonistů tohoto druhu hudby. Prvně byla použita v knížákDruhé manifestaci aktuálního umění v roce 1965. Později se dostala do obecnějšího povědomí pod názvem Broken Music, což je název mého LP, které vyšlo v sedmdesátých letech v Itálii.“ Skladba Broken Music byla zařazena do vybrané společnos ti mezi 1000 nejdůležitějších skladeb 20. století, z českých autorů spolu s Janáčkem, Martinů a Novákem.
Hravá, monumentální i nervydrása jící Broken Music – Milan Knížák to tiž neestetizuje a nerozmělňuje ostrý zvuk destruovaných desek žádnými efekty – je v současné době považová na za jednu z prvních, neli vůbec prv ní vlaštovku žánru turntablismu, krea tivního hraní na gramofony, které se v podobě DJingu prosadilo na poli ta neční pop music a hiphopu a v mno ha dalších, zajímavějších podobách na poli alternativní hudby. Přední světoví hráči na gramofon, jako je Christian Marclay, Philip Jeck, Dieb13 či erikM mají v Milanu Knížákovi předchůdce i vzor. S destruovanou hudbou Mi lan Knížák sporadicky koncertuje do dnešních dnů, kromě gramofonů si na pódium ale brává i klávesy a kazeto vé magnetofony s nahrávkami svých kompozic jiného druhu. Koncepce de struované hudby byla později rozšíře na: z desek se díky podnětu galeristy Gina Di Maggia stala samostatně exis tující výtvarná díla a Milan Knížák kro mě elpíček destruoval a kolážoval i tiš těné partitury.
Opening Performance Orchestra je sedmičlenný soubor, který se žánro vě pohybuje od elektronických výbo jů hudební avantgardy 20. století až po současnou japonskou noise mu sic. Vlastní tvorba souboru vychá zí především z tzv. fraction music. Výchozí zvuk je digitálním způsobem destruován, roztříštěn a nekompro misně zbaven všech svých původ ních atributů v duchu kréda „žádné rytmy – žádné melodie – žádné har monie“. Výsledkem jsou vlastní autor ské skladby (např. série Spring Cere mony nebo Fraction Music, Evenfall, Creeping Waves), jakož i reinterpreta ce skladeb jiných autorů, s nimiž čle nové Opening Performance Orchestra cítí myšlenkovou spřízněnost (např. Inspirium Primum, jež je odkazem na materiál představitele japonské noise music Hiroshiho Hasegawy, Re:Broken Music vycházející z destruované hudby Milana Knížáka nebo Chess Show věnovaná Johnu Cageovi). Součástí živých vystoupení souboru je na zvukovém materiálu nezávislá abstraktní videoprojekce. Na festiva lu Alternativa vystoupí jako host spolu s Opening Performance Orchestra další hráč na gramofony Phaerentz.
opoPři vzniku Re:Broken Music bylo záměrem Opening Performance Or chestra vytvoření nové verze sklad by Milana Knížáka za použití principů fraction music. Původní mechanická destrukce a fyzické přehrávání gra mofonových desek byly nahraze ny digitálními úpravami. Výchozím materiálem pro novou skladbu byly kromě původní celé skladby Broken Music rovněž úryvky a zvukové cita ce ze skladeb M. Knížáka, které vy šly pod souhrnným názvem Broken Tracks, a zároveň autorské zvukové stopy Opening Performance Orches tra, které byly vytvořeny speciálně pro tuto skladbu. Při živém vystoupení na festivalu Alternativa 2012 v pražském klubu HooDoo zazní tři na sebe navazující části skladby (Broken Part, Re:Broken Part a Fraction Part). Principy frac tion music byly důsledně použity pou ze v druhé a třetí části skladby, zatímco první část vznikla jako pocta původní Broken Music a obsahuje analogový zvukový záznam, pocházející ze živé ho přehrávání mechanicky uprave ných gramofonových desek.

Přidat komentář

1 komentář u „MILAN KNÍŽÁK/Opening Performance Orchestra/Phaerentz j. h. (CZ) – 23. 11. HooDoo